οὐ (ou)

una parola primaria, l'avverbio negativo assoluto (vedi μή)
Numero Strong: G3756
particella

1) no
+ δύναμαι: non può
+ μή: mai, certamente non, assolutamente non, niente affatto
+ μή + εἰς + αἰών + : mai
+ μή + ἔτι: assolutamente niente di più

οὐ, οὒ, οὐκ, οὐχ, οὐχὶ, οὐχί: partic.

(+) né: 1
(+ὁ τυγχάνω) straordinario: 1
(+ὀλίγος) fortezza: 1
(+ὀλίγος) grandezza: 1
(+ὀλίγος) molto: 1
(+ὀλίγος) parecchio: 1
(+ὀλίγος) uno grandezza numerare: 1
(+ὀλίγος) vivacità: 1
(+γινώσκω) a insaputa: 1
(+καί) anziché: 1
(+καί) senza: 1
(+καί) senza che: 2
(+κατά) senza: 1
(+μή πᾶς) nulla: 1
(+μή) andare non: 1
(+μή) mai più: 1
(+μή) neppure: 2
(+μή) nessuno: 1
(+μή) non: 75
(+μή) non affatto: 3
(+μή) non forse: 1
(+μή) non mai: 1
(+μή) non più: 4
(+μή) né: 1
(+μόνος) di più: 1
(+μετρίως) oltremodo: 1
(+μετά πολύς ἡμέρα) di là a pochezza: 1
(+ἄν πᾶς σάρξ) nessuno: 1
(+ἄν) non: 1
(+οὐδείς) nessuno: 2
(+οἶδα) ignorare: 1
(+ἀλλά) di altronde: 1
(+ἀνίημι) sconvenire: 1
(+ἀργέω) essere a operare: 1
(+ἐσθίω) fare: 1
(+ἐάω) impedire: 1
(+πῶς) quanto: 1
(+πᾶς σάρξ) nessuno: 3
(+πᾶς) nessuno: 4
(+πολύς) alcuno: 1
(+πολύς) pochezza: 1
(+θέλω) rifiutare di: 1
(+συνίημι) mancare di intelligente: 1
(+τίς) nessuno: 3
a nessuno: 1
che: 1
diversità da: 1
ma: 1
mai: 2
neppure: 1
nessuno: 6
no: 10
non: 1456
non altro: 1
non forse: 1
non mai: 1
non nessuno: 2
non niente: 1
non parlare: 1
non più: 2
non profetare: 1
non questo: 1
non tradotto: 15
né: 5
nulla: 1
nutrire non: 1
sapere: 1
senza: 11
senza che: 1
tuo non: 1
venire a: 1
Totale: 1660

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω