διώκω (diôkô)

una prolungata (e causativa) forma di un verbo primario dio (fuggire, vedi la radice di δειλός e διάκονος)
TDNT - 2: 229,177
Numero Strong: G1377
verbo

1) fare correre o fuggire, scacciare via
2) correre velocemente per afferrare una persona o cosa
   2a) perseverare: figurativamente di qualcuno che in una corsa corre velocemente per raggiungere la meta
   2b) perseguire (in una maniera ostile)
3) in qualsiasi modo molestare, tribolare
   3a) perseguitare
   3b) essere maltrattato, soffrire la persecuzione a causa di qualcosa
4) senza l'idea di ostilità, rincorrere, seguire qualcuno
5) metaforicamente, inseguire
   5a) cercare impazientemente, sinceramente sforzarsi di acquisire

δεδιωγμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
δίωκε: 2sing. att. pres. imptv.
διώκεις: 2sing. att. pres. ind.
διώκετε: 2pl. att. pres. imptv.
διώκομαι: 1sing. pass. pres. ind.
διωκόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
διώκοντα: att. pres. ptc. nom. pl. neut.
διώκοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
διώκοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
διωκόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
διώκω: 1sing. att. pres. ind.
διώκωμεν: 1pl. att. pres. cong.
διώκων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
διώκωνται: 3pl. pass. pres. cong.
διώκωσιν: 3pl. att. pres. cong.
διωξάτω: 3sing. att. aor. imptv.
διώξετε: 2pl. att. fut. ind.
διώξητε: 2pl. att. aor. cong.
διώξουσιν: 3pl. att. fut. ind.
διώξωσιν: 3pl. att. aor. cong.
διωχθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
ἐδίωκεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐδίωκον: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
ἐδίωξα: 1sing. att. aor. ind.
ἐδίωξαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐδίωξεν: 3sing. att. aor. ind.

cercare: 2
conseguire: 1
correre: 1
desiderare ardere: 1
esercitare con premura: 1
perseguire: 1
perseguitare: 32
proseguire camminare: 1
ricercare: 4
seguire: 1
Totale: 45

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω