διαλέγομαι (dialegomai)

voce media da διά e λέγω
TDNT - 2: 93,155
Numero Strong: G1256
verbo

1) essere pensieroso, mescolare pensiero con pensiero
   1a) ponderare, vagare di pensiero in pensiero
2) conversare, dissertare con qualcuno, disputare, discutere

διαλέγεται: 3sing. med. pres. ind.
διαλεγόμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
διαλεγόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
διαλεγομένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
διελέγετο: 3sing. med. impf. ind.
διελέξατο: 3sing. med. aor. ind.
διελέχθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

discorrere: 2
discutere: 2
disputare: 1
esporre con discorrere: 1
insegnare: 2
parlare: 2
rivolgere: 1
tenere ragionare: 1
tirare suo dire: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω