δοκέω (dokeô)

una forma prolungata del verbo primario doko (usato solo come un'alternativa in certi tempi, vedi la radice di δείκνυμι) dello stesso significato
TDNT - 2: 232,178
Numero Strong: G1380
verbo

1) essere di opinione, pensare, supporre
2) sembrare, essere reputato
3) sembrare a me
   3a) pensare, valutare: così in questione
   3b) sembrare buono a me, mi è compiaciuto, ho determinato

δοῖ: 3sing. att. aor. cong.
δοκεῖ: 3sing. att. pres. ind.
δοκεῖν: att. pres. inf.
δοκεῖς: 2sing. att. pres. ind.
δοκεῖτε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
δοκῇ: 3sing. att. pres. cong.
δοκοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
δοκοῦν: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
δοκοῦντα: att. pres. ptc. nom. pl. neut.
δοκοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
δοκούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
δοκοῦσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
δοκοῦσιν: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
δοκῶ: 1sing. att. pres. ind.
δοκῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
δόξαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
δοξάσαι: att. aor. inf.
δόξῃ: 3sing. att. aor. cong.
δόξητε: 2pl. att. aor. cong.
δόξω: 1sing. att. aor. cong.
ἐδόκει: 3sing. att. impf. ind.
ἐδόκουν: 3pl. att. impf. ind.
ἔδοξα: 1sing. att. aor. ind.
ἔδοξαν: 3pl. att. aor. ind.
ἔδοξε, ἔδοξεν: 3sing. att. aor. ind.

(+εἰμί) considerare: 1
(+ἐγώ) pensare di: 1
(+σύ) pensare: 1
(+σύ) pensare di: 1
a vostro parere: 1
credere: 4
credere di: 2
dare: 1
godere: 1
godere di: 1
non tradotto: 1
onorare: 1
parere: 6
parere bene: 4
pensare: 10
pensare di: 11
piacere: 1
presumere di: 1
reputare: 2
ritenere: 1
sembrare: 5
sembrare opportunità: 1
stimare: 2
supporre: 1
voi immaginare: 1
Totale: 62

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω