φανερόω (faneroô)

da φανερός
TDNT - 9: 3,1244
Numero Strong: G5319
verbo

1) rendere manifesto o visibile o conosciuto quello che è stato nascosto o ignoto, manifestare, con parole o atti o in qualsiasi altro modo
   1a) rendere reale e visibile, realizzato
   1b) rendere conosciuto insegnando
   1c) divenire manifesto, essere reso noto
   1d) di una persona
      1d1) esporre alla vista, rendere manifesto, farsi vedere, apparire
   1e) divenire noto, essere chiaramente riconosciuto, completamente capito
      1e1) chi e che cosa si è

ἐφανερώθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐφανερώθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐφανέρωσά: 1sing. att. aor. ind.
ἐφανέρωσεν: 3sing. att. aor. ind.
πεφανερώμεθα: 1pl. pass. pf. ind.
πεφανερῶσθαι: pass. pf. inf.
πεφανέρωται: 3sing. pass. pf. ind.
φανερούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
φανερούμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
φανεροῦντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
φανεροῦται: 3sing. pass. pres. ind.
φανερωθεῖσαν: pass. aor. ptc. acc. sing. femm.
φανερωθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
φανερωθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
φανερωθῆναι: pass. aor. inf.
φανερωθήσεσθε: 2pl. pass. fut. ind.
φανερωθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
φανερώσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
φανερώσει: 3sing. att. fut. ind.
φανέρωσον: 2sing. att. aor. imptv.
φανερώσω: 1sing. att. aor. cong.

(+) rendere pubblicare: 1
(+σεαυτοῦ) manifestare: 1
apparire: 5
comparire: 1
conoscere: 1
conoscere a fondo: 1
dimostrare: 1
diventare manifestare: 1
io faccia conoscere: 1
manifestare: 33
notare: 1
rivelare: 2
spandere: 1
Totale: 50

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω