φανερός (faneros)

da φαίνω
TDNT - 9: 2,1244
Numero Strong: G5318
aggettivo

1) apparente, manifesto, evidente, noto
2) manifesto cioè essere chiaramente riconosciuto o noto
+ ἐν + : apertamente, esteriormente
+ εἰς: all'estero

φανερά: nom. pl. neut.
φανερὰ: nom. pl. neut., nom. sing. femm.
φανεροὶ: nom. pl. masc.
φανερόν: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
φανερὸν: acc. sing. masc.
φανεροὺς: acc. pl. masc.
φανερῷ: dat. sing. neut.

(+εἰμί) distinguere: 1
(+ἐν ὁ) esterno: 1
(+ποιέω αὐτός) divulgare: 1
esterno: 1
identità: 1
lucere: 2
manifestare: 3
mettere in lucere: 1
non tradotto: 1
notare: 2
riconoscere: 1
sapere: 1
spargere: 1
svelare: 1
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω