φυλάσσω (fulassô)

probabilmente da φυλή tramite l'idea di isolamento
TDNT - 9: 236,1280
Numero Strong: G5442
verbo

1) proteggere
   1a) guardare, fare la guardia
   1b) proteggere o guardare, tenere sotto guardia, affinché non scappa
   1c) proteggere una persona (o cosa) affinché rimanga sana e salva
      1c1) affinché non subisca violenza, sia derubato, eccetera, proteggere
      1c2) proteggere qualcuno da una persona o cosa
      1c3) tenere dall'essere afferrato o portato via, conservare sano e salvo
      1c4) proteggere dall'essere perso o dal perire
      1c5) proteggersi da una cosa
   1d) proteggere cioè avere cura di, fare sì di non violare
      1d1) osservare
2) osservare per sé stesso qualcosa, scappare
   2a) evitare, fuggire
   2b) proteggere per sé stesso (cioè per la propria salvezza) per non violare, cioè tenere, osservare (i precetti della legge mosaica)

ἐφύλαξα: 1sing. att. aor. ind.
ἐφυλαξάμην: 1sing. med. aor. ind.
ἐφυλάξατε: 2pl. att. aor. ind.
ἐφύλαξεν: 3sing. att. aor. ind.
φυλάξαι: att. aor. inf.
φυλάξατε: 2pl. att. aor. imptv.
φυλάξει: 3sing. att. fut. ind.
φυλάξῃ: 3sing. att. aor. cong.
φυλάξῃς: 2sing. att. aor. cong.
φύλαξον: 2sing. att. aor. imptv.
φυλάσσειν: att. pres. inf.
φυλάσσεσθαι: med. pres. inf., pass. pres. inf.
φυλάσσεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
φυλάσσῃ: 3sing. att. pres. cong.
φυλασσόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
φυλάσσοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
φυλάσσοντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
φυλάσσου: 2sing. med. pres. imptv.
φυλάσσουσιν: 3pl. att. pres. ind.
φυλάσσων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) custodire: 1
(+) guardare: 1
(+σύ) preservare: 1
(+ἑαυτοῦ) guardare: 1
astenere: 1
avere: 1
conservare: 1
custodire: 6
essere in guardare: 1
fare: 1
guardare: 4
mettere in praticare: 1
osservare: 10
salvare: 1
Totale: 31

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω