γίνομαι (ginomai)

un prolungamento e una forma della voce media di un verbo primario
TDNT - 1: 681,117
Numero Strong: G1096
verbo

1) divenire, cioè iniziare ad esistere
2) divenire, cioè accadere
   2a) di eventi
3) sorgere, apparire nella storia, arrivare sul palcoscenico
   3a) di uomini che appaiono in pubblico
4) essere fatto, finito
   4a) di miracoli, essere compiuto, eseguito
5) divenire, essere fatto
+ μή: Che non sia! No di certo!

γεγενημένον: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
γεγενῆσθαι: pass. pf. inf.
γέγονα: 1sing. att. pf. ind.
γεγόναμεν: 1pl. att. pf. ind.
γέγοναν: 3pl. att. pf. ind.
γέγονας: 2sing. att. pf. ind.
γεγόνασιν: 3pl. att. pf. ind.
γεγόνατε: 2pl. att. pf. ind.
γεγόνει: 3sing. att. ppf. ind.
γέγονεν: 3sing. att. pf. ind.
γεγονέναι: att. pf. inf.
γεγονός: att. pf. ptc. acc. sing. neut., att. pf. ptc. nom. sing. neut.
γεγονὸς: att. pf. ptc. acc. sing. neut.
γεγονότας: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
γεγονότες: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
γεγονότι: att. pf. ptc. dat. sing. neut.
γεγονυῖα: att. pf. ptc. nom. sing. femm.
γεγονὼς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
γενέσθαι: med. aor. inf.
γενέσθω: 3sing. med. aor. imptv.
γενηθέντας: pass. aor. ptc. acc. pl. masc.
γενηθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
γενηθέντων: pass. aor. ptc. gen. pl. neut.
γενηθῆναι: pass. aor. inf.
γενήθητε: 2pl. pass. aor. imptv.
γενηθήτω: 3sing. pass. aor. imptv.
γενηθῶμεν: 1pl. pass. aor. cong.
γενήσεσθε: 2pl. med. fut. ind.
γενήσεται: 3sing. med. fut. ind.
γένησθε: 2pl. med. aor. cong.
γενησόμενον: med. fut. ptc. acc. sing. neut.
γενήσονται: 3pl. med. fut. ind.
γένηται, γένηταί: 3sing. med. aor. cong.
γένοιτο, γένοιτό: 3sing. med. aor. ott.
γενόμενα: med. aor. ptc. acc. pl. neut.
γενόμεναι: med. aor. ptc. nom. pl. femm.
γενομένην: med. aor. ptc. acc. sing. femm.
γενομένης: med. aor. ptc. gen. sing. femm.
γενόμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
γενομένοις: med. aor. ptc. dat. pl. masc., med. aor. ptc. dat. pl. neut.
γενόμενον: med. aor. ptc. acc. sing. masc., med. aor. ptc. acc. sing. neut.
γενόμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
γενομένου: med. aor. ptc. gen. sing. masc., med. aor. ptc. gen. sing. neut.
γενομένων: med. aor. ptc. gen. pl. femm., med. aor. ptc. gen. pl. masc., med. aor. ptc. gen. pl. neut.
γένωμαι: 1sing. med. aor. cong.
γενώμεθα: 1pl. med. aor. cong.
γένωνται: 3pl. med. aor. cong.
γίνεσθαι: med. pres. inf.
γίνεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
γινέσθω: 3sing. med. pres. imptv.
γίνεται: 3sing. med. pres. ind.
γινόμενα: med. pres. ptc. acc. pl. neut.
γινόμεναι: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
γινομένας: med. pres. ptc. acc. pl. femm.
γινομένῃ: med. pres. ptc. dat. sing. femm.
γινομένη: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
γινομένης: med. pres. ptc. gen. sing. femm.
γινόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
γινομένοις: med. pres. ptc. dat. pl. neut.
γινόμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc., med. pres. ptc. acc. sing. neut., med. pres. ptc. nom. sing. neut.
γινομένου: med. pres. ptc. gen. sing. neut.
γινομένων: med. pres. ptc. gen. pl. neut.
γίνου: 2sing. med. pres. imptv.
γινώμεθα: 1pl. med. pres. cong.
γίνωνται: 3pl. med. pres. cong.
ἐγεγόνει: 3sing. att. ppf. ind.
ἐγένεσθε: 2pl. med. aor. ind.
ἐγένετο: 3sing. med. aor. ind.
ἐγενήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐγενήθημεν: 1pl. pass. aor. ind.
ἐγενήθην: 1sing. pass. aor. ind.
ἐγενήθησαν, ἐγενήθησάν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐγενήθητε: 2pl. pass. aor. ind.
ἐγενόμην: 1sing. med. aor. ind.
ἐγένοντο: 3pl. med. aor. ind.
ἐγένου: 2sing. med. aor. ind.
ἐγίνετο: 3sing. med. impf. ind.

(+Ἰησοῦς) Gesù essere: 1
(+ἔμφοβος αὐτός) impaurire: 1
(+ἔμφοβος) spaventare: 1
(+ἔμπροσθεν) precedere: 2
(+ἔξυπνος) svegliare: 1
(+αὐτός) avere: 1
(+αὐτός) avvenire: 1
(+αὐτός) essere: 2
(+αὐτός) se ne stare: 1
(+ὁ αὐτός) diventare: 1
(+ὁ ἐγώ) essere: 1
(+) accadere: 1
(+) appartenere: 1
(+) avvenire: 2
(+) cogliere: 1
(+) compiere: 4
(+δόκιμος) superare: 1
(+δέ ἐν ὁ) mentre: 1
(+εἰς) diventare: 1
(+εἰσέρχομαι) entrare: 1
(+γνώμη) decidere: 1
(+ὑγιής) guarire: 3
(+ὑπήκοος) dare ascoltare: 1
(+καί ἐν ὁ) mentre: 1
(+καί) mentre: 1
(+κλαυθμός) scoppiare in uno piangere: 1
(+κριτής) giudicare: 1
(+μισθαποδότης) ricompensare: 1
(+ἄφαντος) scomparire: 1
(+ἄν) diventare: 1
(+ἄν) potere significare: 1
(+ἐγγύς) accostare: 1
(+ἐγώ) arrivare: 1
(+ἐγώ) essere: 1
(+ἐγώ) rapire: 1
(+ἐμφανής) manifestare: 1
(+ἐν ὁ) mentre: 1
(+ἐπί) colpire: 1
(+ἐπί) toccare: 1
(+περίλυπος) così tristezza: 1
(+περικρατής) impadronire: 1
(+πλήρης) accendere: 1
(+ποιέω) fare: 1
(+σκωληκόβρωτος) rodere: 1
(+συνεργός) collaborare: 1
(+τίς ὅτι) come mai: 1
a: 1
accadere: 17
adempire: 2
affinché: 1
agire: 1
alzare: 1
andare: 1
andare a vivere: 1
andare crescere: 1
annunziare: 1
arrivare: 1
avere: 8
avere luogo: 1
avvenire: 55
avvolgere: 1
cadere: 1
cambiare: 1
celebrare: 1
come: 1
compiere: 3
comportare: 2
concedere: 1
cosa avvenire: 1
costruire: 1
dare: 1
di certezza: 13
dimostrare: 1
dire: 1
dirigere: 2
divampare: 1
divenire: 19
diventare: 64
diventare nostro: 1
dividere: 1
dovere: 1
dovere nascere: 1
durare: 2
entrare: 1
essere: 145
fare: 76
fare da: 1
fare tenebre: 1
futuro: 1
giungere: 8
il: 1
levare: 2
lui diventare: 1
mettere: 1
nascere: 12
neppure fare: 1
non tradotto: 71
ordire: 1
passare: 1
prendere: 3
prendere da: 2
produrre: 1
provenire: 1
quando: 1
quando essere: 1
quando giungere: 1
rapire: 3
recare: 1
rendere: 2
ridurre: 1
rientrare: 1
rimanere: 4
risultare: 2
riunire: 1
riuscire: 1
riuscire di: 1
salire: 1
se ne avere: 1
si faccia: 3
sollevare: 2
sopraggiungere: 1
sorgere: 2
stare: 1
stare succedere: 1
stimare: 1
supplire: 1
tenere: 1
terminare: 1
togliere: 1
trarre: 1
trascorrere: 1
trovare: 1
udire: 1
usare: 1
venire: 23
venire a: 1
venire esporre: 1
venire fare: 1
volere essere: 1
Totale: 667

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω