κάθημαι (kathêmai)

da κατά, e hemai (sedere, simile alla radice di ἑδραῖος)
TDNT - 3: 440,386
Numero Strong: G2521
verbo

1) sedere, sedersi
2) sedersi, essere seduto, di un posto occupato
   2a) avere una dimora fissa, abitare

ἐκάθητο: 3sing. med. impf. ind.
κάθῃ: 2sing. med. pres. ind.
κάθημαι: 1sing. med. pres. ind.
καθήμεναι: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
καθημένην: med. pres. ptc. acc. sing. femm.
καθημένης: med. pres. ptc. gen. sing. femm.
καθήμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
καθημένοις: med. pres. ptc. dat. pl. masc., med. pres. ptc. dat. pl. neut.
καθήμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
καθήμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
καθημένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
καθημένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
καθημένῳ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
καθημένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
καθήσεσθε: 2pl. med. fut. ind.
καθῆσθαι: med. pres. inf.
κάθηται: 3sing. med. pres. ind.
κάθου: 2sing. med. pres. imptv.

(+ἐπί αὐτός) cavallo: 1
abitare: 2
cavalcare: 6
che sedere: 1
di quello che stare sedere: 1
essere: 4
essere uno sedere: 1
giacere: 1
mentre sedere: 2
mettere a sedere: 2
montare: 1
porre a sedere: 2
se ne stare sedere: 2
sedere: 57
stare: 1
stare sedere: 7
Totale: 91

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω