κῶλον (kôlon)

dalla radice di κολάζω
Numero Strong: G2966
sostantivo neutro

1) un membro di un corpo, particolarmente le membra più esterne e prominenti, soprattutto i piedi
2) un corpo morto, cadavere, poiché le membra di un cadavere sono sciolte e cadono in pezzi

κῶλα: nom. pl.

cadavere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω