καί (kai)

a quanto pare, una particella primaria, avendo un significato copulativo e qualche volta anche cumulativa
Numero Strong: G2532
congiunzione

1) e, anche, addirittura, davvero, ma
+ εἰ: addirittura, anche, se, benché

καὶ, καί: cong.

(+Ἰωσήφ) Giuseppe: 1
(+) neppure: 1
(+ἡμέρα) in giorno: 1
(+ὁ αὐτός ὁ) come se: 1
(+ὁ καθεξῆς) in poi: 1
(+) in: 1
(+) su: 1
(+ὁράω προσέχω) guardare bene: 1
(+δέ) di restare: 1
(+δέκα ὀκτώ) diciotto: 1
(+εἰ) benché: 2
(+εἰ) quantunque: 1
(+εἰ) sebbene: 1
(+εἰσέρχομαι ἐξέρχομαι) vivere: 1
(+γίνομαι ἐν ὁ) mentre: 1
(+γίνομαι) mentre: 1
(+γέ) benché: 1
(+καί ἅπαξ δίς) più voltare: 1
(+καθώς) uguagliare: 1
(+κατωτέρω) in giù: 1
(+λύω) sciogliere e: 1
(+μή ἀφίημι) senza: 1
(+μή) piuttosto: 2
(+μᾶλλον) sempre: 1
(+μετά οὗτος) poi: 1
(+ἄν τίς ποταπός) che: 1
(+ἅπαξ καί δίς) più voltare: 1
(+οὐ) anziché: 1
(+οὐ) senza: 1
(+οὐ) senza che: 2
(+ἐκ) con: 1
(+ἐντεῦθεν ἐκεῖθεν) su due riva: 1
(+οὗτος) per di più: 1
(+σάρξ αἷμα) uomo: 1
(+τεσσαράκοντα δύο) quarantadue: 2
(+τεσσαράκοντα ἕξ) quarantasei: 1
(+τότε) così: 1
(+τότε) poi: 1
(+τετρακόσιοι πεντήκοντα) quattrocentocinquanta: 1
(+τετρακόσιοι τριάκοντα) quattrocentotrenta: 1
(+τριάκοντα ὀκτώ) trentotto: 1
(+τέ) e: 5
a: 12
a stesso modo: 1
a stesso tempo: 1
addirittura: 1
alcuno: 1
allora: 34
altresì: 3
alzare: 1
anche: 500
ancora: 11
andare: 2
anzi: 5
appunto: 1
benché: 2
che: 11
che così: 1
cioè: 1
come: 5
con: 23
contro: 1
così: 7
custodire e: 1
da: 5
di: 2
di Alessandria: 1
di altronde: 2
di fariseo: 1
di ira: 1
di lavorare: 1
di novità: 1
dunque: 6
durare: 1
e: 5473
e ancora: 1
e desiderare: 1
e di: 1
e dire: 1
e il: 1
e là: 1
e pure: 2
eppure: 17
essere: 7
essere anche: 1
esso e: 1
forzare: 1
fra: 1
già: 1
Giuda: 1
giudicare: 1
il: 2
in: 3
infatti: 2
inoltrare: 5
insieme a: 1
insieme con: 2
invece di: 1
lui: 1
ma: 117
mandare: 1
mentre: 13
motivare di scandalizzare: 1
ne: 1
neanche: 1
neppure: 1
non: 1
non tradotto: 2312
né: 34
o: 7
ora: 1
pacificare: 1
padre: 1
per: 5
però: 3
perché: 4
perciò: 5
perfino: 16
poi: 159
poiché: 1
profetizzare: 1
pure: 57
quando: 12
quanto: 3
quello: 1
quindi: 4
reale: 1
risolutezza: 1
scampare: 1
se: 2
sempre: 1
senza: 3
si: 1
solo: 2
stesso: 2
strada: 1
tuttavia: 1
vivificare: 1
voce: 1
Totale: 9006

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω