εἰ (ei)

una particella primaria di condizione
Numero Strong: G1487
congiunzione

1) se
+ μή: se non, tranne, ma
+ μή + τὶς: a meno che davvero, tranne, a meno che forse
+ γέ: se, davvero, in quanto, siccome
+ δέ + μή: altrimenti, ma se non
+ καί: addirittura, anche, se, benché
+ τὶς: chiunque, qualunque cosa

εἰ, εἴ, εἴη: cong.

(+δέ μή γέ) altrimenti: 2
(+δέ μή) altrimenti: 2
(+γέ) senza dubitare: 1
(+καί) benché: 2
(+καί) quantunque: 1
(+καί) sebbene: 1
(+μή γέ) altrimenti: 2
(+μή) a eccettuare di: 1
(+μή) a infuori di: 1
(+μή) altrimenti: 2
(+μή) altro che: 5
(+μή) che: 5
(+μή) di restare: 1
(+μή) fuorché: 2
(+μή) ma: 4
(+μή) ma solo: 3
(+μή) però: 1
(+μή) salvare: 1
(+μή) solo: 3
(+μή) tranne: 7
(+μήτι) a meno che: 1
(+μήτι) a meno che non: 1
(+ἄλλος μή) altro che: 1
(+ἄρα) se: 1
(+ἐκτός μή) a meno che: 2
(+ἐκτός) se: 1
(+πώς) per: 1
(+τίς) chiunque: 1
(+τυγχάνω) non sapere: 1
(+τυγχάνω) per esemplificare: 1
benché: 1
che: 7
che che: 1
essere: 1
nessuno: 1
non: 3
non tradotto: 29
per: 1
purché: 1
quando: 4
quello: 1
se: 392
se conoscere: 1
se davvero: 1
Totale: 502

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω