καύσων (kausôn)

da καυσόομαι
TDNT - 3: 644,423
Numero Strong: G2742
sostantivo maschile

1) calore che brucia
   1a) del sole
2) Eurus, un caldo molto asciutto, vento orientale, che brucia ed asciuga tutto

καύσων: nom. sing.
καύσωνα: acc. sing.
καύσωνι: dat. sing.

caldezza: 2
calore ardere: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω