καλέω (kaleô)

simile alla radice di κελεύω
TDNT - 3: 487,394
Numero Strong: G2564
verbo

1) chiamare
   1a) chiamare ad alta voce, pronunciare con una voce forte
   1b) invitare, richiedere
2) chiamare per nome, nominare
   2a) dare un nome a
      2a1) ricevere il nome di, riceve come nome
      2a2) dare un nome a qualcuno, chiamare il suo nome
   2b) essere chiamato a portare un nome o titolo (fra gli uomini)
   2c) salutare qualcuno per nome
+ ὄνομα: nominato, che ha il nome

ἐκάλεσα: 1sing. att. aor. ind.
ἐκάλεσεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐκάλουν: 3pl. att. impf. ind.
ἐκλήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐκλήθης: 2sing. pass. aor. ind.
ἐκλήθητε: 2pl. pass. aor. ind.
καλεῖ: 3sing. att. pres. ind.
κάλει: 2sing. att. pres. imptv.
καλεῖν: att. pres. inf.
καλεῖσθαι: pass. pres. inf.
καλεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
καλεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
καλέσαι: att. aor. inf.
καλέσαντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
καλέσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
καλέσαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
καλέσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
καλέσατε: 2pl. att. aor. imptv.
καλέσεις: 2sing. att. fut. ind.
καλέσητε: 2pl. att. aor. cong.
κάλεσον: 2sing. att. aor. imptv.
καλέσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
καλέσω: 1sing. att. fut. ind.
καλουμένῃ: pass. pres. ptc. dat. sing. femm.
καλουμένη: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
καλουμένην: pass. pres. ptc. acc. sing. femm.
καλουμένης: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
καλούμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. masc., pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
καλούμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
καλουμένου: pass. pres. ptc. gen. sing. masc., pass. pres. ptc. gen. sing. neut.
καλοῦνται: 3pl. pass. pres. ind.
καλοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
καλοῦντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
καλοῦσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
καλῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
κέκληκεν: 3sing. att. pf. ind.
κεκληκότι: att. pf. ptc. dat. sing. masc.
κεκληκώς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
κεκλημένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
κεκλημένοις: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
κεκλημένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
κεκλημένους: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
κεκλημένων: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
κέκληται, κέκληταί: 3sing. pass. pf. ind.
κληθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
κληθὲν: pass. aor. ptc. nom. sing. neut.
κληθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
κληθῆναι: pass. aor. inf.
κληθῇς: 2sing. pass. aor. cong.
κληθήσεται, κληθήσεταί: 3sing. pass. fut. ind.
κληθήσῃ: 2sing. pass. fut. ind.
κληθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
κληθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
κληθῶμεν: 1pl. pass. aor. cong.

(+αὐτός) chiamare: 4
(+) chiamare: 6
(+) dire: 10
(+ὄνομα) di nominare: 1
(+ἅγιος) consacrare: 1
chiamare: 91
dare: 2
dire: 1
fare chiamare: 2
invitare: 17
mettere: 1
non tradotto: 1
porre: 5
portare: 1
potere dire: 1
riconoscere: 1
rivolgere: 2
Totale: 147

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω