κλητός (klêtos)

dalla stessa parola di κλῆσις
TDNT - 3: 494,394
Numero Strong: G2822
aggettivo

1) chiamato, invitato (a un banchetto)
   1a) invitato (da Dio nella proclamazione del Vangelo) ad ottenere la salvezza eterna nel regno tramite Cristo
   1b) chiamato ad (il compimento di) un ufficio
      1b1) divinamente scelto e nominato

κλητοὶ: nom. pl. masc.
κλητοῖς: dat. pl. masc.
κλητὸς: nom. sing. masc.

chiamare: 9
chiamare da: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω