κοινωνός (koinônos)

da κοινός
TDNT - 3: 797,447
Numero Strong: G2844
sostantivo maschile

1) un partner, associato, socio, compagno
2) un partner, partecipante in qualcosa
   2a) dell'altare a Gerusalemme su cui i sacrifici erano offerti
      2a1) condivide nell'adorazione degli ebrei
   2b) partecipanti di (o con) demoni
      2b1) essere portato in comunione con loro, perché sono gli autori dell'adorazione pagana

κοινωνοὶ, κοινωνοί: nom. pl.
κοινωνόν: acc. sing.
κοινωνός, κοινωνὸς: nom. sing.
κοινωνοὺς: acc. pl.

compagno: 1
complice: 1
comunione: 2
fare solidare: 1
in comunione: 1
partecipare: 3
socio: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω