κολοβόω (koloboô)

da una parola derivata dalla radice di κολάζω
TDNT - 3: 823,452
Numero Strong: G2856
verbo

1) mutilare
2) nel NT: accorciare, compendiare, abbreviare

ἐκολοβώθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐκολόβωσεν: 3sing. att. aor. ind.
κολοβωθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.

abbreviare: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω