κυλλός (kullos)

dalla stessa parola di κυλίομαι
Numero Strong: G2948
aggettivo

1) piegato
   1a) delle membra del corpo
   1b) danneggiato, disabile
2) mutilato

κυλλὸν: acc. sing. masc.
κυλλούς, κυλλοὺς: acc. pl. masc.

di mutezza: 1
monco: 2
storpiare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω