λειτουργικός (leitourgikos)

dalla stessa parola di λειτουργέω
TDNT - 4: 231,526
Numero Strong: G3010
aggettivo

1) che ha a che fare con il compimento di un servizio, impiegato nel ministero

λειτουργικὰ: nom. pl. neut.

servire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω