λογίζομαι (logizomai)

voce media da λόγος
TDNT - 4: 284,536
Numero Strong: G3049
verbo

1) calcolare, contare
   1a) tenere in considerazione, fare un conto di
      1a1) metaforicamente passare al proprio conto, imputare
      1a2) una cosa valutata, cioè che equivale a qualcosa, come se avesse la sua forza e peso
   1b) numerare fra, calcolare con
   1c) calcolare o contare
2) calcolare, contare o pesare le ragioni, deliberare
3) calcolando tutte le ragioni, raggruppare o classificare
   3a) considerare, tenere in considerazione, pesare, meditare su
   3b) supporre, ritenere, giudicare
   3c) determinare, avere il proposito, decidere
Questa parola ha a che fare con la realtà. Se io "logizomai" o calcolassi che il mio conto bancario è di 50 euro, significa che contiene veramente 50 euro. Altrimenti mi ingannerei. Questa parola si riferisce ai fatti e non alle supposizioni.

ἐλογιζόμην: 1sing. med. impf. ind.
ἐλογίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐλογίσθημεν: 1pl. pass. aor. ind.
λογίζεσθαι: pass. pres. inf.
λογίζεσθε: 2pl. med. pres. imptv., 2pl. med. pres. ind.
λογιζέσθω: 3sing. med. pres. imptv.
λογίζεται: 3sing. med. pres. ind., 3sing. pass. pres. ind.
λογίζῃ: 2sing. med. pres. ind.
λογίζομαι: 1sing. med. pres. ind.
λογιζόμεθα: 1pl. med. pres. ind.
λογιζόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
λογιζομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
λογιζομένῳ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
λογισάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
λογίσασθαί: med. aor. inf.
λογίσηται: 3sing. med. aor. cong.
λογισθείη: 3sing. pass. aor. ott.
λογισθῆναι: pass. aor. inf.
λογισθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.

addebire: 2
considerare: 6
contare: 2
convincere: 1
essere oggetto di vostro pensare: 1
fare contare di: 1
imputare: 1
intendere: 1
mettere in contare: 12
pensare: 3
pensare tu: 1
persuadere: 1
ragionare: 1
riflettere: 1
ritenere: 2
ritenere di: 1
stimare: 2
venire imputare: 1
Totale: 40

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω