μετά (meta)

una preposizione primaria (usata spesso come avverbio)
TDNT - 7: 766,1102
Numero Strong: G3326
preposizione

1) con genitivo: con
2) con accusativo: dopo, dietro
+ οὗτος: nel futuro, dopo

μεθ', μετ', μετὰ: prep.

(+ἡσυχία) tranquillizzare: 1
(+αὐτός συνακολουθέω) accompagnare: 1
(+αὐτός) il: 3
(+αὐτός) insieme a: 1
(+αὐτός) loro: 1
(+βία) violentare: 1
(+ὁ παύω) cessare: 1
(+) a: 3
(+) di: 2
(+) su: 1
(+εἰμί) mancare: 1
(+ὄχλος) assembrare: 1
(+ὅρκος) giurare: 1
(+καί οὗτος) poi: 1
(+λαλέω ἐγώ) dire: 1
(+οὐ πολύς ἡμέρα) di là a pochezza: 1
(+ἐγώ) io: 5
(+ἀλλήλων) uno altro: 1
(+οὗτος) ancora: 1
(+οὗτος) dopo: 1
(+οὗτος) in seguire: 2
(+οὗτος) più tardare: 1
(+οὗτος) poi: 2
(+οὗτος) seguire: 1
(+πᾶς) pienezza: 1
(+παρρησία) liberare: 1
(+θόρυβος) tumultuare: 1
a: 3
accompagnare da: 1
come: 1
con: 286
contro: 5
di là a: 1
dietro: 2
dopo: 76
dopo che: 2
e: 4
fare: 1
fra: 9
in: 6
insieme: 3
insieme a: 7
mettere: 1
non tradotto: 8
oltre a: 1
per mezzo di: 2
più tardare: 1
pienezza di: 1
poi: 1
presso: 1
quando: 1
rispettare: 1
seguire: 1
succedere: 1
trascorrere: 2
verso: 1
Zebedeo con: 1
Totale: 469

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω