οὗτος (houtos)

dall'articolo e αὐτός
Numero Strong: G3778
pronome

1) questo, questi, eccetera
+ μετά: dopo
+ διά: quindi, dunque, per questo motivo

αὗται, αὗταί: nom. pl. femm.
αὕτη: nom. sing. femm.
οὗτοι, οὗτοί: nom. pl. masc.
οὗτος, οὗτός: nom. sing. masc.
ταῦτα: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
ταῦτά: acc. pl. neut.
ταύταις: dat. pl. femm.
ταύτας: acc. pl. femm.
ταύτῃ: dat. sing. femm.
ταύτην: acc. sing. femm.
ταύτης: gen. sing. femm.
τοῦτ': nom. sing. neut.
τοῦτο, τοῦτό: acc. sing. neut.
τούτοις: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
τοῦτον: acc. sing. masc.
τούτου: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
τούτους: acc. pl. masc.
τούτῳ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
τούτων: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.

(+ἡμέρα) giorno: 1
(+ἡμέρα) questo giorno: 1
(+αὐτός) a quello modo: 1
(+αὐτός) costui: 2
(+αὐτός) loro: 1
(+ἴδε) ecco: 1
(+ὁ ἡμέρα) di ora: 1
(+ὁ ἡμέρα) oggi: 1
(+ὁ ῥῆμα) ciò che: 1
(+ὁ ῥῆμα) così: 1
(+ὁ ῥῆμα) quanto dire: 1
(+ὁ λόγος ὅς ἀντιβάλλω) discorrere: 1
(+ὁ ἄνθρωπος) lui: 1
(+) il: 1
(+) questo: 2
(+) uno: 1
(+δίδωμι) concedere: 1
(+διά) appunto: 1
(+διά) perché: 1
(+διά) perciò: 34
(+διά) praticare: 1
(+διά) proprio perché: 1
(+ὁράω) vedere: 2
(+εἰς αὐτός) apposta: 1
(+εἰς αὐτός) appunto: 1
(+εἰς) con scopo: 1
(+εἰμί) Acheldama cioè: 1
(+εἰμί) cioè: 12
(+εἰμί) così: 1
(+εἰμί) valere a dire: 1
(+καί μετά) poi: 1
(+καί) per di più: 1
(+λέγω) dire: 1
(+μετά) ancora: 1
(+μετά) dopo: 1
(+μετά) in seguire: 2
(+μετά) più tardare: 1
(+μετά) poi: 2
(+μετά) seguire: 1
(+μέλλω πορεύομαι) andare: 1
(+οἶδα) conoscere: 1
(+ἐλλογέω) addebitare: 1
(+ἐν ὁ ἡμέρα) oggi: 1
(+ἐν) perciò: 1
(+ἐν) questo: 1
(+ἕνεκα) perciò: 2
(+ἀντί) perciò: 1
(+ἀπό μέχρι ὁ ὥρα) ora essere: 1
(+ἕως) bastare: 1
(+παραλαμβάνω) prendere: 1
(+παρατίθημι) affidare: 1
(+ποιέω) fare: 2
(+πολεμέω) combattere: 1
(+πρός ὁ ἡμέρα) tempo fare: 1
(+πρός) in contrariare: 1
(+πράσσω) fare: 1
a lui: 2
a questo: 2
a questo cosa: 1
a uno: 2
allora: 1
altro: 1
che: 3
ciò: 13
colui: 1
con ciò: 1
con questo: 2
cosa: 5
costui: 51
così: 19
da costui: 1
di costui: 2
di esso: 2
di loro: 3
di lui: 5
di oggi: 1
di quello: 1
di questo: 15
di questo cosa: 9
egli: 32
essere: 2
esso: 20
fare: 1
generare: 1
Gesù: 2
il: 30
in quanto a costui: 1
in quello: 2
in questo: 3
infatti: 1
loro: 2
lui: 19
medesimo: 2
mentre: 1
ne: 2
non tradotto: 118
per costui: 1
per giungere: 1
per questo: 3
proprio lui: 1
quale: 3
quanto: 1
quello: 49
quello che: 1
quello cosa: 3
quello momento: 1
questo: 647
questo argomentare: 1
questo cosa: 158
questo fare: 3
questo parola: 1
questo proposito: 1
questo ragionare: 1
questo uomo: 7
seguire: 1
stesso: 1
su di lui: 1
suo: 1
suo virtù: 1
tale: 4
tanto: 2
tutto ciò: 1
tutto cosa: 1
uno: 1
uno atto: 1
Totale: 1387

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω