μιμνῄσκομαι (mimnêiskomai)

una forma prolungata di μνάομαι (da cui alcuni tempi sono presi in prestito)
Numero Strong: G3403
verbo

1) ricordare
   1a) essere ricordato, ricordare a sé stesso, ricordarsi
   1b) venire in mente, essere ricordato, essere un ricordo
   1c) ricordare una cosa
   1d) badare

ἐμνήσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐμνήσθημεν: 1pl. pass. aor. ind.
ἐμνήσθην: 1sing. pass. aor. ind.
ἐμνήσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
μεμνημένος: med. pf. ptc. nom. sing. masc.
μέμνησθε: 2pl. med. pf. ind.
μιμνῄσκεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
μιμνῄσκῃ: 2sing. med. pres. ind.
μνησθῆναι: pass. aor. inf.
μνησθῇς: 2sing. pass. aor. cong.
μνησθήσομαι: 1sing. pass. fut. ind.
μνήσθητε: 2pl. pass. aor. imptv.
μνήσθητι, μνήσθητί: 2sing. pass. aor. imptv.
μνησθῶ: 1sing. pass. aor. cong.

esso ricordare: 1
ricordare: 20
ripensare: 1
tu ricordare: 1
Totale: 23

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω