περί (peri)

dalla radice di πέραν
TDNT - 6: 53,827
Numero Strong: G4012
preposizione

1) con accusativo: di, intorno, vicino
2) con genitivo: riguardo a, a motivo di, a causa di

περὶ, περί: prep.

(+ὡσεί) verso: 1
(+αὐτός αὐτός) loro: 1
(+αὐτός) il: 2
(+αὐτός) ne: 1
(+αὐτός) suo: 3
(+ὁ ῥῆμα) quello che: 1
(+) a: 8
(+) a proposito di: 2
(+) da: 3
(+) di: 18
(+) fare di: 1
(+) il: 1
(+) intorno a: 1
(+) quanto a: 7
(+) relativo a: 2
(+) su: 3
(+ὅς) di: 1
(+μαρτυρέω) dimostrare: 1
(+ἐγώ) mio: 1
(+ἐγώ) nostro: 3
(+ἐμαυτοῦ) mio: 1
(+οὗ) a proposito di: 2
(+οὗ) di: 1
(+οὗ) di quale: 1
(+οὗ) il: 1
(+σύ) vostro: 1
a: 2
a difendere: 1
a motivare di: 3
a proposito di: 1
a riguardare: 4
che: 1
che cosa significare: 1
circa: 3
come: 1
compagno: 1
con: 3
concernere: 1
contro: 3
da: 1
di: 80
di quale: 1
dintorno: 1
dintorno di: 1
fare: 1
in: 3
intorno: 10
intorno a: 7
ne: 1
non tradotto: 23
per: 56
procedere: 1
quanto: 9
quanto a: 5
relativo: 1
relativo a: 1
riferire a: 1
riguardare: 8
riguardare a: 4
se: 1
su: 12
su contare: 3
trarre di: 1
verso: 7
vicinanza: 1
Totale: 333

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω