πλανάω (planaô)

da πλάνη
TDNT - 6: 228,857
Numero Strong: G4105
verbo

1) fare deviare, sviare, condurre a parte dalla via giusta
   1a) smarrire, vagare, errare
2) metaforicamente
   2a) condurre via dalla verità, condurre in errore, ingannare
   2b) essere condotto in errore
   2c) essere condotto a parte dal percorso di virtù, smarrire, peccare
   2d) separare o cadere dalla verità
      2d1) di eretici
   2e) essere condotto via in errore e peccato

ἐπλανήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐπλάνησεν: 3sing. att. aor. ind.
πεπλανημένοις: pass. pf. ptc. dat. pl. neut.
πεπλάνησθε: 2pl. pass. pf. ind.
πλανᾷ: 3sing. att. pres. ind.
πλανᾶσθε: 2pl. pass. pres. imptv., 2pl. pass. pres. ind.
πλανάτω: 3sing. att. pres. imptv.
πλανηθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
πλανηθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
πλανῆσαι: att. aor. inf.
πλανήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
πλανήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
πλανῶμεν: 1pl. att. pres. ind.
πλανώμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
πλανωμένοις: pass. pres. ptc. dat. pl. masc.
πλανώμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
πλανῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
πλανῶνται: 3pl. pass. pres. ind.
πλανῶντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
πλανώντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.

(+σύ) sedurre: 1
errare: 5
errare voi: 1
fare ingannare: 1
illudere: 1
indurre: 1
ingannare: 8
per sedurre: 1
sedurre: 12
smarrire: 4
sviare: 2
traviare: 2
Totale: 39

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω