πληρόω (plêroô)

da πλήρης
TDNT - 6: 286,867
Numero Strong: G4137
verbo

1) rendere pieno, riempire, cioè riempire completamente
   1a) fare abbondare, fornire o provvedere generosamente
      1a1) abbondo, sono liberalmente provveduto
2) rendere pieno, cioè completare
   2a) riempire fino alla cima: affinché non manchi niente, riempire fino all'orlo
   2b) compiere: un numero
      2b1) rendere completo in ogni cosa, rendere perfetto
      2b2) fare fino alla fine, compiere, eseguire (qualche compito)
   2c) portare a realizzazione, realizzare
      2c1) di materie di dovere: compiere, eseguire
      2c2) di detti, promesse, profezie, fare realizzarsi, ratificare, compiere
      2c3) adempiere, cioè fare sì che la volontà di Dio (come rivelata nella legge) sia ubbidita come dovrebbe essere, e che le promesse di Dio (date attraverso i profeti) ricevano adempimento

ἐπλήρου: 3sing. att. impf. ind.
ἐπληροῦντο: 3pl. pass. impf. ind.
ἐπληροῦτο: 3sing. pass. impf. ind.
ἐπληρώθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐπλήρωσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπλήρωσεν: 3sing. att. aor. ind.
πεπληρώκατε: 2pl. att. pf. ind.
πεπλήρωκεν: 3sing. att. pf. ind.
πεπληρωκέναι: att. pf. inf.
πεπλήρωμαι: 1sing. pass. pf. ind.
πεπληρωμένα: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
πεπληρωμένη: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
πεπληρωμένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
πεπληρωμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
πεπληρωμένους: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
πεπλήρωται: 3sing. pass. pf. ind.
πληροῖς: 2sing. att. pres. cong.
πληρούμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
πληρουμένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
πληροῦν: att. pres. inf.
πληροῦσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
πληρωθείσης: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
πληρωθέντων: pass. aor. ptc. gen. pl. neut.
πληρωθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
πληρωθῆναι: pass. aor. inf.
πληρωθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
πληρωθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
πληρωθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
πληρωθῶ: 1sing. pass. aor. cong.
πληρωθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
πληρώσαι: 3sing. att. aor. ott.
πληρῶσαι: att. aor. inf.
πληρώσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
πληρώσατε, πληρώσατέ: 2pl. att. aor. imptv.
πληρώσει: 3sing. att. fut. ind.
πληρώσεις: 2sing. att. fut. ind.
πληρώσῃ: 3sing. att. aor. cong.

(+ὡς) dopo: 2
(+αὐτός) compiere: 1
(+αὐτός) raggiungere: 1
(+ἐγώ) predicare: 1
(+σύ) colmare: 1
adempire: 31
colmare: 1
compiere: 8
compiere ogni: 1
completare: 7
concludere: 1
di annunziare in totalità: 1
essere: 1
essere pienezza: 5
per portare a compiere: 1
perfezionare: 1
porta a compiere: 1
provvedere: 1
rendere perfezionare: 1
ricolmare: 7
riempire: 8
terminare: 1
trascorrere: 2
tutto pienezza: 1
Totale: 86

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω