πορεύομαι (poreuomai)

voce media da una parola derivata dalla stessa parola di πεῖρα
TDNT - 6: 566,915
Numero Strong: G4198
verbo

1) andare, procedere
   1a) proseguire il viaggio che si è intrapreso, continuare il proprio viaggio, viaggiare
   1b) lasciare la vita, andarsene
   1c) seguire qualcuno, cioè: divenire il suo seguace
      1c1) condurre la propria vita, comportarsi

ἐπορεύετο: 3sing. med. impf. ind.
ἐπορεύθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐπορεύθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐπορευόμεθα: 1pl. med. impf. ind.
ἐπορευόμην: 1sing. med. impf. ind.
ἐπορεύοντο: 3pl. med. impf. ind.
πεπορευμένους: med. pf. ptc. acc. pl. masc.
πορεύεσθαι: med. pres. inf.
πορεύεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
πορεύεται: 3sing. med. pres. ind.
πορευθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
πορευθεῖσα: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
πορευθεῖσαι: pass. aor. ptc. nom. pl. femm.
πορευθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
πορευθέντι: pass. aor. ptc. dat. sing. masc.
πορευθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
πορευθῆναι: pass. aor. inf.
πορευθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
πορεύθητι: 2sing. pass. aor. imptv.
πορευθῶ: 1sing. pass. aor. cong.
πορευθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
πορεύομαι: 1sing. med. pres. ind.
πορευομένη: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
πορευόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
πορευομένοις: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
πορευόμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc., med. pres. ptc. nom. sing. neut.
πορευόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
πορευομένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
πορευομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
πορευομένῳ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
πορευομένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
πορεύου: 2sing. med. pres. imptv.
πορεύσεται: 3sing. med. fut. ind.
πορεύσῃ: 2sing. med. fut. ind.
πορεύσομαι: 1sing. med. fut. ind.
πορευσόμεθα: 1pl. med. fut. ind.
πορεύσονται: 3pl. med. fut. ind.
πορεύωμαι: 1sing. med. pres. cong.

(+αὐτός) camminare: 1
(+αὐτός) essere in camminare: 1
(+εἰμί) se ne andare: 1
(+κατά) fare: 1
(+μέλλω) andare: 1
(+ἄν) andare: 1
(+ἐγώ) andare: 2
(+οὗτος μέλλω) andare: 1
(+ἐξέρχομαι) partire: 1
(+πορρώτερον) volere proseguire: 1
accendere: 1
allontanare: 1
andare: 73
andare a: 14
andare e: 1
attraversare: 1
avanzare: 1
camminare: 3
comportare: 1
condurre: 1
continuare: 1
di viaggiare: 1
dirigere: 1
dove: 1
egli avviare: 1
esso se ne andare: 1
incamminare: 2
io ne andare: 2
non tradotto: 3
osservare: 1
partire: 4
per andare: 2
per continuare viaggiare: 1
per strada: 1
recare: 3
ritirare: 1
se ne andare: 12
se ne andare via: 2
seguire: 1
venire: 1
viaggiare: 1
vivere: 2
Totale: 153

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω