ποτέ (pote)

dalla radice di ποῦ e τέ
Numero Strong: G4218
particella

1) una volta, cioè precedentemente, nel passato
2) come avverbio interrogativo: quando?, a che ora?
+ ἕως: quanto

ποτε, ποτὲ, ποτέ, πότε: partic.

(+ἤδη) finire: 1
(+ὁποῖος) quello che: 1
(+σύ) quando: 1
allora: 1
essere: 1
finire: 1
in passare: 3
mai: 6
non tradotto: 3
prima: 1
quando: 20
uno tempo: 7
uno volta: 2
Totale: 48

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω