θόρυβος (thorubos)

dalla radice di θροέομαι
Numero Strong: G2351
sostantivo maschile

1) un rumore, tumulto, chiasso
   1a) di lamenti delle persone
   1b) di una moltitudine clamorosa ed eccitata
   1c) di persone rivoltose
2) un tumulto, per esempio una mancanza di ordine pubblico

θόρυβον: acc. sing.
θόρυβος: nom. sing.
θορύβου: gen. sing.

(+μετά) tumultuare: 1
confondere: 1
qualche tumultuare: 1
tumultuare: 2
uno confondere: 1
uno tumultuare: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω