θεραπεύω (therapeuô)

dalla stessa parola di θεράπων
TDNT - 3: 128,331
Numero Strong: G2323
verbo

1) servire, riparare
2) guarire, curare, ripristinare in salute

ἐθεράπευεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐθεραπεύθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐθεραπεύθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐθεράπευον: 3pl. att. impf. ind.
ἐθεραπεύοντο: 3pl. pass. impf. ind.
ἐθεράπευσεν: 3sing. att. aor. ind.
θεραπεύει: 3sing. att. pres. ind.
θεραπεύειν: att. pres. inf.
θεραπεύεσθαι: pass. pres. inf.
θεραπεύεσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
θεραπεύεται: 3sing. pass. pres. ind.
θεραπεύετε: 2pl. att. pres. imptv.
θεραπευθῆναι: pass. aor. inf.
θεραπεύοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
θεραπεῦσαι: att. aor. inf.
θεραπεύσει: 3sing. att. fut. ind.
θεράπευσον: 2sing. att. aor. imptv.
θεραπεύσω: 1sing. att. fut. ind.
θεραπεύων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
τεθεραπευμέναι: pass. pf. ptc. nom. pl. femm.
τεθεραπευμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
τεθεραπευμένῳ: pass. pf. ptc. dat. sing. masc.

curare: 1
fare guarire: 3
fare uno guarire: 2
guarire: 34
operare guarire: 1
servire: 1
uomo guarire: 1
Totale: 43

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω