θλῖψις (thlipsis)

da θλίβω
TDNT - 3: 139,334
Numero Strong: G2347
sostantivo femminile

1) il premere, pressione
2) metaforicamente oppressione, afflizione, tribolazione, angoscia, guaio

θλίψει: dat. sing.
θλίψεις: nom. pl.
θλίψεσιν, θλίψεσίν: dat. pl.
θλίψεων: gen. pl.
θλίψεως: gen. sing.
θλῖψιν: acc. sing.
θλῖψις: nom. sing.

(+) affliggere: 1
(+) tribolare: 4
a vessare: 1
affliggere: 14
angosciare: 2
di tribolare: 1
mettere in bisognare: 1
opprimere: 1
perseguitare: 1
soffrire: 1
tribolare: 15
uno tribolare: 3
Totale: 45

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω