σέβασμα (sebasma)

da σεβάζομαι
TDNT - 7: 173,1010
Numero Strong: G4574
sostantivo neutro

1) quello che è religiosamente onorato, un oggetto di adorazione
   1a) di templi, altari, statue, immagini di idoli

σέβασμα: acc. sing.
σεβάσματα: acc. pl.

oggetto di culto: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω