σάρκινος (sarkinos)

da σάρξ
TDNT - 7: 98,1000
Numero Strong: G4560
aggettivo

1) carnale, che consiste di carne, è composto da carne
2) che ha a che fare con il corpo (come materiale terreno e deteriorabile)
3) completamente abbandonato alla carne, radicato nella carne

σαρκίναις: dat. pl. femm.
σαρκίνης: gen. sing. femm.
σαρκίνοις: dat. pl. masc.
σάρκινός: nom. sing. masc.

a carne: 1
carne: 2
di carne: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω