σύνδουλος (sundoulos)

da σύν e δοῦλος
TDNT - 2: 261,182
Numero Strong: G4889
sostantivo maschile

1) un conservo, uno che serve lo stesso padrone di un altro
   1a) il collega di un servitore (o schiavo)
   1b) uno che con altri serve (ministra) un re
   1c) un collega di uno che è il servitore di Cristo nell'annunciare il vangelo
   1d) uno che con altri riconosce lo stesso Dio, Gesù, e ubbidisce ai suoi comandi
   1e) uno che con altri è soggetto alla stessa autorità divina nel piano messianico
      1e1) di angeli come i conservi dei cristiani

σύνδουλοι: nom. pl.
σύνδουλόν: acc. sing.
σύνδουλος, σύνδουλός: nom. sing.
συνδούλου: gen. sing.
συνδούλους: acc. pl.
συνδούλων: gen. pl.

compagno di servire: 3
conservare: 5
uno servire come: 2
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω