σκότος (skotos)

dalla radice di σκιά
TDNT - 7: 423,1049
Numero Strong: G4655
sostantivo neutro

1) oscurità
   1a) della oscurità della notte
   1b) della vista scurita o cecità
2) metaforicamente
   2a) di ignoranza riguarda alle cose divine e i doveri umani, e l'empietà ed immoralità che la accompagnano, insieme con la loro conseguente miseria nell'inferno; cioè peccato, male
   2b) persone in cui l'oscurità diviene visibile e controlla la persona

σκότει: dat. sing.
σκότος: acc. sing., nom. sing.
σκότους: gen. sing.

di tenebre: 1
non tradotto: 1
tenebre: 29
Totale: 31

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω