σκηνή (skênê)

a quanto pare simile a σκεῦος e σκιά
TDNT - 7: 368,1040
Numero Strong: G4633
sostantivo femminile

1) tenda, tabernacolo (fatto di rami verdi, o di pelle o altri materiali)
2) del tempio movibile di Dio, secondo quel modello fu costruito il tempio di Gerusalemme

σκηναῖς: dat. pl.
σκηνάς, σκηνὰς: acc. pl.
σκηνὴ: nom. sing.
σκηνῇ: dat. sing.
σκηνήν, σκηνὴν: acc. sing.
σκηνῆς: gen. sing.

dimorare: 1
tabernacolo: 11
tenda: 7
uno tabernacolo: 1
Totale: 20

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω