σκορπίζω (skorpizô)

a quanto pare dalla stessa parola di σκορπίος (tramite l'idea di penetrante)
TDNT - 7: 418,1048
Numero Strong: G4650
verbo

1) cospargere
   1a) di chi, colpito da terrore o controllato da qualche altro impulso, fugge in ogni direzione
   1b) cospargere in giro (quello che altri possono raccogliere per sé stessi), o uno che dispensa liberalmente delle benedizioni

ἐσκόρπισεν: 3sing. att. aor. ind.
σκορπίζει: 3sing. att. pres. ind.
σκορπισθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.

disperdere: 4
profondere: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω