σκοτίζομαι (skotizomai)

da σκότος
TDNT - 7: 423,1049
Numero Strong: G4654
verbo

1) coprire con oscurità, scurire
2) essere coperto con oscurità, essere scurito
   2a) di corpi celesti come privati di luce
   2b) metaforicamente
      2b1) degli occhi
      2b2) della comprensione
      2b3) della mente

ἐσκοτίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
σκοτισθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
σκοτισθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
σκοτισθήτωσαν: 3pl. pass. aor. imptv.

essere: 1
oscurare: 2
ottenebrare: 1
spegnere: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω