στάσις (stasis)

dalla radice di ἵστημι
TDNT - 7: 568,1070
Numero Strong: G4714
sostantivo femminile

1) posizione, posto, stato
2) insurrezione, sommossa, rivolta
3) conflitto, discussione violenta

στάσει: dat. sing.
στάσεις: acc. pl.
στάσεως: gen. sing.
στάσιν: acc. sing.
στάσις: nom. sing.

contendere: 1
contrastare: 1
di sedizione: 1
dissentire: 1
in piede: 1
rivolgere: 2
sommuovere: 2
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω