στερεόω (stereoô)

da στερεός
TDNT - 7: 609,1077
Numero Strong: G4732
verbo

1) rendere solido, rendere fermo, fortificare, fare forte
   1a) del corpo di qualcuno

ἐστερεοῦντο: 3pl. pass. impf. ind.
ἐστερεώθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐστερέωσεν: 3sing. att. aor. ind.

fortificare: 2
rafforzare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω