συγκαθίζω (sugkathizô)

da σύν e καθίζω
TDNT - 7: 787,1102
Numero Strong: G4776
verbo

1) fare sedere insieme, mettere insieme
2) sedere insieme

συγκαθισάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
συνεκάθισεν: 3sing. att. aor. ind.

con fare sedere: 1
sedere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω