συγκαταψηφίζομαι (sugkatapsêfizomai)

da σύν ed una parola composta da κατά e ψηφίζω
TDNT - 9: 604,*
Numero Strong: G4785
verbo

1) depositando una palla nell'urna (cioè votando per), assegnare a qualcuno un posto fra diversi candidati, votare qualcuno un posto
2) votare contro con altri, cioè condannare con altri

συγκατεψηφίσθη: 3sing. pass. aor. ind.

includere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω