συγκεράννυμι (sugkerannumi)

da σύν e κεράννυμι
Numero Strong: G4786
verbo

1) mescolare insieme, miscelare
2) unire
   2a) causare le diverse parti di unirsi in una struttura organica, che è il corpo
   2b) unire una cosa ad un'altra

συγκεκερασμένους: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
συνεκέρασεν: 3sing. att. aor. ind.

assimilare: 1
formare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω