συλαγωγέω (sulagôgeô)

dalla radice di συλάω e (la forma raddoppiata di) ἄγω
Numero Strong: G4812
verbo

1) portare via un bottino
   1a) portare via qualcuno come prigioniero (e schiavo)
   1b) portare via dalla verità e assoggettare alla propria influenza

συλαγωγῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+) predare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω