συλλογίζομαι (sullogizomai)

da σύν e λογίζομαι
Numero Strong: G4817
verbo

1) portare insieme i conti, fare i conti, calcolare
2) calcolare dentro sé stesso, ragionare, discutere

συνελογίσαντο: 3pl. med. aor. ind.

ragionare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω