συμπαρακαλέομαι (sumparakaleomai)

da σύν e παρακαλέω
Numero Strong: G4837
verbo

1) chiamare o invitare o esortare allo stesso tempo o insieme
2) fortificare (confortare) con altri

συμπαραγενόμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
συμπαρακληθῆναι: pass. aor. inf.

confortare a vicenda: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω