συνίστημι (sunistêmi)

da σύν e ἵστημι (incluse le sue diverse forme)
TDNT - 7: 896,1120
Numero Strong: G4921
verbo

1) mettere insieme, posare nello stesso luogo, portare o legare insieme
   1a) stare con (o vicino)
2) posare uno con un altro
   2a) presentandolo o introducendolo
   2b) comprendere
3) mettere insieme con una composizione o combinazione, insegnare paragonando e comparando
   3a) dimostrare, verificare, stabilire, esporre
4) mettere insieme, unire le parti in una totalità
   4a) essere composto da, consistere

συνέστηκεν: 3sing. att. pf. ind.
συνεστήσατε: 2pl. att. aor. ind.
συνεστῶσα: att. pf. ptc. nom. sing. femm.
συνεστῶτας: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
συνιστάνειν: att. pres. inf.
συνιστάνομεν: 1pl. att. pres. ind.
συνιστάνοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
συνιστανόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
συνίσταντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
συνιστάνω: 1sing. att. pres. ind.
συνιστάνων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
συνίστασθαι: pass. pres. inf.
συνίστημι: 1sing. att. pres. ind.
συνίστησιν: 3sing. att. pres. ind.

dimostrare: 1
dimostrare di: 1
essere: 1
fare risaltare: 1
mostrare grandezza: 1
non tradotto: 1
raccomandare: 8
sussistere: 2
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω