συνέκδημος (sunekdêmos)

da σύν e la radice di ἐκδημέω
Numero Strong: G4898
sostantivo maschile

1) un co-viaggiatore, compagno di viaggio

συνέκδημος: nom. sing.
συνεκδήμους: acc. pl.

compagno di viaggiare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω