συνάγω (sunagô)

da σύν e ἄγω
Numero Strong: G4863
verbo

1) raggruppare insieme, raggruppare
   1a) tirare insieme, raccogliere
      1a1) di pesci
      1a2) di una rete in cui sono presi
2) portare insieme, assemblare, raccogliere
   2a) unire insieme, unire in uno (quelli in precedenza separati)
   2b) raggruppare insieme convocando
   2c) essere raggruppato cioè venire insieme, raggruppare, incontrare
3) condurre con sé stesso
   3a) alla casa di qualcuno, cioè ricevere ospitalmente, intrattenere

συναγαγεῖν: att. aor. inf.
συναγάγετε: 2pl. att. aor. imptv.
συναγάγῃ: 3sing. att. aor. cong.
συναγαγόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
συναγαγούσῃ: att. aor. ptc. dat. sing. femm.
συναγαγὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
συνάγει: 3sing. att. pres. ind.
συνάγεται: 3sing. pass. pres. ind.
συνάγονται: 3pl. pass. pres. ind.
συνάγουσιν: 3pl. att. pres. ind.
συνάγω: 1sing. att. pres. ind.
συνάγων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
συνάξει: 3sing. att. fut. ind.
συνάξω: 1sing. att. fut. ind.
συναχθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
συναχθέντων: pass. aor. ptc. gen. pl. masc.
συναχθῆναι: pass. aor. inf.
συναχθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
συνάχθητε: 2pl. pass. aor. imptv.
συνήγαγεν: 3sing. att. aor. ind.
συνηγάγετέ: 2pl. att. aor. ind.
συνηγάγομεν: 1pl. att. aor. ind.
συνήγαγον: 3pl. att. aor. ind.
συνηγμένα: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
συνηγμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
συνηγμένων: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
συνήχθησαν, συνήχθησάν: 3pl. pass. aor. ind.

(+αὐτός) per radunare: 2
accogliere: 3
essere insieme riunire: 1
mettere insieme: 1
partecipare: 1
raccogliere: 14
radunare: 15
riporre: 1
riunire: 17
Totale: 55

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω