συναρμολογέομαι (sunarmologeomai)

da σύν ed una parola derivata da una parola composta da ἁρμός e λέγω (nel suo senso originale di porre)
TDNT - 7: 855,1114
Numero Strong: G4883
verbo

1) unire strettamente insieme
2) incorniciare insieme
   2a) parti di un edificio
   2b) le membra del corpo

συναρμολογουμένη: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
συναρμολογούμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.

bene collegare: 1
bene collegare insieme: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω